σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας,

Ψευδοεφεδρίνη - Κίνδυνοι για Σύνδρομο Αναστρέψιμης Οπίσθιας Εγκεφαλοπάθειας (PRES) και για Σύνδρομο Αναστρέψιμης Εγκεφαλικής Αγγειοσυστολής (RCVS)