τριφωσφορική αδενοσίνη

Φωσφοκινάση κρεατίνης (CPK)